XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX071  v2.0.0 -  Dashboard v2.3.1   /  Service uptime: 31 days 19:12:10
   C 모듈은 호출채널입니다.  교신 성립시  CHAT모듈로 이동해서 교신하시기 바랍니다. 
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 HL0DMR-L 14.12.2018 22:57 31 days 18:41:42 s DCS L *.*.*.188
2 HL0DMR-E 13.11.2018 11:59 31 days 18:41:42 s DCS E *.*.*.188
3 XRF070-C XRF-Link 15.12.2018 06:38 16 days 19:40:31 s Dextra C *.*.*.93
4 DS5BSH 29.11.2018 11:08 15 days 19:31:54 s Dplus *.*.*.154
5 D80ZJ-B 70cm 06.12.2018 01:30 9 days 05:10:12 s DCS H *.*.*.180
6 6K5ANI 08.12.2018 07:53 6 days 22:47:37 s Dplus *.*.*.159
7 6K5ANI-B 70cm 08.12.2018 07:53 6 days 22:47:12 s Dextra C *.*.*.159
8 DS0KCT-B 70cm 08.12.2018 11:56 6 days 18:44:40 s DCS C *.*.*.217
9 6K5CRS-B 70cm 13.12.2018 21:50 6 days 08:53:12 s Dplus C *.*.*.210
10 DS5FTS-B 70cm 13.12.2018 14:23 3 days 14:35:14 s Dplus C *.*.*.176
11 HL5QQ 11.12.2018 22:02 3 days 08:38:30 s Dplus *.*.*.68
12 HL2DCM-B 70cm 12.12.2018 08:12 2 days 22:28:27 s Dextra C *.*.*.51
13 DS5BSH-M 13.12.2018 03:41 2 days 02:59:38 s DCS C *.*.*.154
14 HL5NFC-B 70cm 14.12.2018 18:53 2 days 00:31:13 s DCS L *.*.*.228
15 HL3KK 13.12.2018 14:23 1 days 16:16:54 s Dplus *.*.*.213
16 PA7LIM-D Dongle 15.12.2018 07:10 0 days 14:08:39 s Dplus L *.*.*.9
17 6L5RSL 14.12.2018 19:19 0 days 11:21:00 s Dplus *.*.*.29
18 HL5MKL-M 14.12.2018 22:08 0 days 08:32:10 s DCS C *.*.*.46
19 KM6COB 15.12.2018 01:28 0 days 05:12:21 s Dplus *.*.*.10
20 6K2EBB-B 70cm 15.12.2018 01:43 0 days 04:56:45 s DCS C *.*.*.170
21 HL4CNR-B 70cm 15.12.2018 03:26 0 days 03:13:56 s Dextra C *.*.*.109
22 6K2ECB-B 70cm 15.12.2018 03:31 0 days 03:09:10 s Dextra C *.*.*.94
23 DS4RRT-B 70cm 15.12.2018 03:33 0 days 03:07:04 s DCS L *.*.*.252
24 HL2AFT-M 15.12.2018 03:34 0 days 03:05:58 s DCS C *.*.*.239
25 D80ZK-B 70cm 15.12.2018 03:35 0 days 03:05:24 s DCS C *.*.*.32
26 HL5BSX-B 70cm 15.12.2018 03:36 0 days 03:04:42 s DCS L *.*.*.83
27 DS5SDA-B 70cm 15.12.2018 03:36 0 days 03:04:32 s DCS C *.*.*.210
28 DS5TUK-B 70cm 15.12.2018 03:36 0 days 03:04:22 s DCS C *.*.*.32
29 6K5ZUH-B 70cm 15.12.2018 03:37 0 days 03:03:24 s Dextra C *.*.*.137
30 DS5LKI-B 70cm 15.12.2018 03:37 0 days 03:03:14 s DCS C *.*.*.6
31 6M0NN 15.12.2018 03:37 0 days 03:03:12 s Dplus *.*.*.10
32 DS2LNC-B 70cm 15.12.2018 03:42 0 days 02:58:00 s Dextra C *.*.*.171
33 6K2EBB-M 15.12.2018 03:44 0 days 02:56:19 s DCS C *.*.*.170
34 DS5TUK-C 2m 15.12.2018 03:45 0 days 02:55:20 s DCS H *.*.*.32
35 6K5RIW-B 70cm 15.12.2018 03:49 0 days 02:50:46 s DCS C *.*.*.106
36 DS5WIS-D Dongle 15.12.2018 03:50 0 days 02:50:00 s Dextra C *.*.*.40
37 DS4PMN-B 70cm 15.12.2018 03:52 0 days 02:47:58 s DCS C *.*.*.55
38 HL5XL-M 15.12.2018 03:59 0 days 02:41:30 s DCS C *.*.*.34
39 DS5YDY-B 70cm 15.12.2018 07:06 0 days 00:34:55 s DCS H *.*.*.166
40 DS4QQR-D Dongle 15.12.2018 06:54 0 days 00:31:45 s DCS L *.*.*.97
41 KF0BI 15.12.2018 06:19 0 days 00:20:59 s Dplus *.*.*.24
42 DS5SDA-B 70cm 15.12.2018 06:36 0 days 00:04:03 s DCS C *.*.*.23
43 DS1KPJ-D Dongle 15.12.2018 07:08 0 days 00:01:20 s DCS L *.*.*.15
44 DS2KIT-B 70cm 15.12.2018 06:40 0 days 00:00:04 s DCS L *.*.*.242
45 DS5LKI 15.12.2018 07:06 0 days 00:25:23 s Dplus *.*.*.6
46 DS4NSZ-D Dongle 15.12.2018 07:07 0 days 00:27:00 s DCS L *.*.*.199
Module Usage :  A-WorldWide,   B-Regional(Asia),   C-National CALL,   D-Chat,   E-TG45005-YSF071,   F-Chat,   G-Chat,   H-DAEGU Chat,   I-Chat,   J-Chat,   K-Chat,  
L-6L0LO(하이웨이네트) #1-DMR TG45006,   M-6L0LO #2,   ...... ,  R-RedCross(적십자),   ...... ,  V-Chat,   W-CW1,   X-CW2,   Y-Data1,   Z-Data2.  
(모듈별 사용목적이 있는 모임 및 단체는  관리자에게 연락주시면 모듈이름을 지정해 드립니다 (DS5TUK, TEL : 010 3512 1044 신준호)
shinjoon@paran.com